Super League dự trở lại: “bài học bóng đá phi chính trị”